Nowy start dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej, czyli kilka słów o nowym prawie restrukturyzacyjnym

Rządowy projekt ustawy prawo restrukturyzacyjne ma obowiązywać już od stycznia 2016r. Postępowanie restrukturyzacyjne to tzw. druga szansa dla przedsiębiorców, umożliwiająca uniknięcie ogłoszenia upadłości. Nowe przepisy mają umożliwić uniknięcie ogłoszenia upadłości przez rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Do czasu wejścia w życie prawa restrukturyzacyjnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie postępowania naprawczego oraz postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Z chwilą wejścia w życie przepisów nowego Prawa restrukturyzacyjnego zmianie ulegnie Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze otrzymując tytuł Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) zakłada cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które skierowane są zarówno dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością jak i przedsiębiorców niewypłacalnych:

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
  2. Przyspieszone postępowanie układowe
  3. Postępowanie układowe
  4. Postępowanie sanacyjne

Kto będzie mógł złożyć wniosek restrukturyzacyjny?

Wniosek restrukturyzacyjny, zgodnie z treścią art. 4 będzie mógł złożyć jedynie dłużnik niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Zgodnie z treścią art.7 projektu ustawy dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością, jeżeli jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Wniosek o upadłość a wniosek restrukturyzacyjny

Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd w pierwszej kolejności rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny. W czasie trwania jednego z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych nie można ogłosić upadłości.

Nowa definicja niewypłacalności

Wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne zmienia się definicja niewypłacalności. Art. 11 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze otrzyma nowe brzmienie zgodnie z którym dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. Domniemywa się, istnienie utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych w sytuacji, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Ustawa definiować będzie również dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Zgodnie z definicją taki dłużnik jest niewypłacalny, gdy jego zobowiązania pieniężne przekroczą wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Więcej informacji o toku ustawodawczym oraz zmianach w projekcie ustawy na stronie Sejmu RP.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2824