Skontaktuj się z nami tel. +48 12 307 01 47
odszkodowania

Za błędy medyczne

Departament odszkodowań prowadzony w strukturze Kancelarii Prawnej Ślaski & Wspólnicy zapewnia Klientom obsługę prawną w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny. Proces o tzw. błąd medyczny należy do najtrudniejszych procesów albowiem opiera się zarówno  na znajomości prawnej, jak i zagadnień z zakresu prawa medycznego.

W ramach roszczeń dochodzimy odszkodowań, zadośćuczynienia oraz renty za błędy i zaniedbania medyczne.

Błąd medyczny (lekarski)

Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym (Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955r., sygn. akt IV CR 39/54). Z błędem lekarskim mamy do czynienia m. in. w sytuacji zaniechania w diagnostyce, błędnej diagnozy, niewłaściwą opieką, zaniechaniem w leczeniu czy nieprawidłowym leczeniu. Placówka medyczna odpowiada również z tytułu zakażeń szpitalnych, np.: żółtaczką czy gronkowcem.

Poznaj swoje prawo

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku prawa pacjenta chroni prawo pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417 ze zm.).

Każdy pacjent ma prawo do:

  • świadczeń zdrowotnych;
  • informacji;
  • wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  • tajemnicy informacji z nim związanych;
  • poszanowania intymności i godności pacjenta;
  • dokumentacji medycznej;
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
  • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
  • opieki duszpasterskiej;
  • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Dokumentacja medyczna

Niezwykle istotne jest zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej. Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych obowiązany jest prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji. Po śmierci pacjenta prawo do dokumentacji ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Postępowanie polubowne

Zapewniamy pomoc prawną na drodze postępowania przedsądowego, w dochodzeniu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych poszkodowanym pacjentom oraz ich rodzinom.

Postępowanie sądowe

Zastępujemy Klientów w sprawach sądowych we wszystkich instancjach. Sporządzamy profesjonalne pisma procesowe (pozew, wnioski, zażalenie, apelacja). Ustalamy strategię procesową. Zakres świadczonej pomocy prawnej dostosowujemy do indywidualnych preferencji Klienta.

Odszkodowanie za tzw. błąd medyczny może obejmować wszelkie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi. W sytuacji, gdy powstał trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowany może domagać się zapłaty comiesięcznej renty. Poszkodowany pacjent może również domagać się zadośćuczynienia mającego na celu wynagrodzenie cierpień fizycznych i psychicznych za doznaną szkodę.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Aby uzyskać roszczenie z tytułu błędu medycznego należy ustalić, iż postępowanie (działanie lub zaniechanie) personelu medycznego było obiektywnie niezgodne ze wskazaniami współczesnej wiedzy medycznej oraz miało charakter zawiniony.