Skontaktuj się z nami tel. +48 12 307 01 47
oferta

Klient biznesowy

Kancelaria Prawna Ślaski & Wspólnicy świadczy usługi prawne dostosowane do specyfiki branży, w której Klienci biznesowi prowadzą swoje firmy i przedsiębiorstwa. Nasi prawnicy świadczą kompleksową pomoc prawną na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych i kapitałowych oraz fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz Klientów na podstawie stałej lub doraźnej umowy o pomoc prawną. Warunki pomocy prawnej, zakres świadczonych usług, czas jej wykonywania oraz wysokość honorarium podlegają każdorazowo indywidualnemu ustaleniu w zależności od preferencji zgłoszonych przez Klienta.

Pomoc prawna świadczona przez prawników Kancelarii zgodna jest z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz 145 z późn. zm.) oraz Ustawy prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r. (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.), a w szczególności Kodeksem Etyki wykonywanego zawodu.

Świadczone usługi prawne dedykowane są dla danej dziedziny prawa, obejmujące w szczególności:

 • Udzielamy ustnych i pisemnych porad i konsultacji prawnych;
 • Sporządzamy pisma przedprocesowe wymagające argumentacji prawnej;
 • Sporządzamy projekty umów i opinii prawnych;
 • Konstruujemy pisma procesowe (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, sprzeciwy, skargi);
 • Ustalamy strategie procesowe;
 • Wspieramy w zakresie windykacji należności;
 • Bierzemy udział w mediacjach gospodarczych;
 • Potrafimy skutecznie negocjować z partnerami biznesowymi;
 • Jesteśmy pełnomocnikami procesowymi.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w następujących dziedzinach prawa:

Prawo gospodarcze

Nasi prawnicy posiadają szczególne doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego. Prowadzimy bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Bierzemy udział w negocjacjach z kontrahentami biznesowymi, konstruujemy pozwy, w szczególności o zapłatę (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone). Sporządzamy opinie oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa.

Prawo cywilne

Czujemy się specjalistami w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań (delikty, kary umowne, odsetki, opóźnienie, zwłoka)

Cywilne postępowanie sądowe

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach cywilnych i gospodarczych. Przygotowujemy analizy i opinie prawne dla potrzeb konkretnej sprawy. Ustalamy strategie procesowe.

Windykacja wierzytelności

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wyspecjalizować się w świadczeniu profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie windykacji wierzytelności pieniężnych. Świadczymy profesjonalną pomoc prawną oraz zastępstwo procesowe w zakresie windykacji wierzytelności na etapie polubownym (pakiet prewencyjny), w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Kancelaria świadczy usługi prawne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i na terenie krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Prawo umów (kontraktów)

Konstruujemy oraz negocjujemy umowy handlowe, regulaminy, statuty i uchwały. Analizujemy i opiniujemy projekty umów. Uczestniczymy w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, negocjacjach, których celem jest zawiązanie umów biznesowych.

Honorarium

Wstępne zapoznanie się ze sprawą oraz wycena świadczonych usług są bezpłatne. Rozmowa wstępna nie zobowiązuje Państwa do zlecenia nam sprawy. Każdy z Klientów może negocjować zarówno zakres świadczonych usług, jak i wysokość pobieranego wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od kilku czynników, które wpływają na jej ostateczny kształt, a przede wszystkim zależy ono od rodzaju sprawy, zakresu świadczonych usług oraz preferencji Klienta. Ustalenie szczegółowych zasad współpracy, w tym zakresu i formy oraz wybranego  modelu zapłaty honorarium następuje zawsze indywidualnie z każdym Klientem podczas wstępnego zapoznania się ze sprawą.

Wysokość i ustalenie zasad zapłaty wynagrodzenia zależy od potrzeb Klienta. Wynagrodzenie może kształtować się według następujących zasad:

 • Wynagrodzenie według wykonywanych czynności to wynagrodzenie za każdą czynność z osobna, tzw. doraźna obsługa prawna.
 • Wynagrodzenie ryczałtowe jest to wynagrodzenie ustalane w sposób stały, bez względu na nakład prawnika nad zleceniem za dany okres (np. miesięczny). W ramach tego wynagrodzenia Kancelaria zapewnia i gwarantuje stałą obsługę doradczą.
 • Wynagrodzenie ustalone według stawki godzinowej to wynagrodzenie ustalane na podstawie jednostek czasu poświęconych na merytoryczne opracowanie porady, spotkania z Klientem, zastępstwo procesowe przed sądami, organami ochrony prawnej i organami administracji publicznej.
 • Wynagrodzenie ustalone z góry (uzgodniony budżet) to wynagrodzenie ustalane zarówno w przypadku świadczenia usług w sposób doraźny, jak i projektów wymagających znacznego nakładu pracy, gdzie możliwe jest oszacowanie wysokości wynagrodzenia nad danym projektem.
 • Wynagrodzenie za dany etap prowadzenia sprawy (tzw. success fee) połączone z premią za uzyskany dla Klienta wynik sprawy.

 

Za wykonywane usługi prawne wystawiane są odpowiednie dokumenty księgowe. Osobnym dokumentem księgowym objęte jest wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego.

Kancelaria każdorazowo informuje Klienta o konieczności poniesienia jakichkolwiek innych dodatkowych opłat, kosztów i innych wydatków w sprawie wraz z informacją o skutkach ich nieuiszczenia.