Skontaktuj się z nami tel. +48 12 307 01 47
oferta

Klient indywidualny

Kancelaria Prawna Ślaski & Wspólnicy świadczy usługi prawne dostosowane do potrzeb osób indywidualnych. Nasz zespół tworzą prawnicy-praktycy, posiadający bogate doświadczenie zapewniając stałą, jak i doraźną opiekę prawną, maksymalizując bezpieczeństwo prawne Klientów.

Dzięki wypracowanym wysokim standardom merytorycznym oraz przestrzeganiu etyki zawodowej oferujemy Państwu unikalną jakość świadczonych usług w rozsądnej cenie. Nasi prawnicy to specjaliści w wąskich ścieżkach prawa, wzajemnie uzupełniający się zespół ekspertów.

Dla Klientów indywidualnych świadczymy usługi prawne dedykowane dla danej dziedziny prawa, obejmujące w szczególności:

 • Udzielamy ustnych i pisemnych porad i konsultacji prawnych;
 • Sporządzamy pisma przedprocesowe wymagające argumentacji prawnej;
 • Sporządzamy projekty umów i opinii prawnych;
 • Konstruujemy pisma procesowe (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenie, sprzeciwy, skargi);
 • Ustalamy strategie procesowe;
 • Jesteśmy profesjonalnymi pełnomocnikami procesowymi.

 

Nasi prawnicy kładą szczególny nacisk na rzetelność, elastyczność i perfekcję przy wykonywaniu każdej powierzonej sprawy, niezależnie od jej doniosłości. Z zaangażowaniem i jakością podchodzimy do każdego zlecenia, a zadowolenie i sukces naszych Klientów jest dla nas najlepszą satysfakcją zawodową.

Czujemy się specjalistami w następujących dziedzinach prawa

Prawo cywilne

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań (niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy,zwłoka, kara umowna, opóźnienie, zadatek, odsetki). Analizujemy i opiniujemy projekty umów. Dochodzimy należności na drodze polubownej i sądowej ( sporządzamy wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę, windykujemy wierzytelności).

Prawo rodzinne

Nasi prawnicy posiadają szczególne doświadczenie w sprawach rozwodowych i podziale majątku. Zajmujemy się również sprawami ze stosunku między rodzicami a dziećmi

(pozew o alimenty, rozstrzyganie o sprawach rodziny, kontakty z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie praw rodzicielskich, pochodzenie dziecka) oraz ubezwłasnowolnieniem. Opiniujemy i doradzamy w sprawach dotyczących umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz).

Prawo spadkowe

Posiadamy doświadczenie w zakresie prawa spadkowego, a w szczególności związanego z problematyką testamentu, stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, wydziedziczeniem, niegodności dziedziczenia, podziału spadku.

Cywilne postępowanie sądowe

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Przygotowujemy analizy i opinie prawne dla potrzeb konkretnej sprawy. Ustalamy strategie procesowe.

Nasza wiedza jest dla Państwa. Specjalnie dla Państwa tworzymy portal prawniczy. Zapraszamy na blog www.kobietaiprawo.pl

Honorarium

Wstępne zapoznanie się ze sprawą oraz wycena świadczonych usług są bezpłatne. Rozmowa z prawnikiem nie zobowiązuje Państwa do zlecenia nam sprawy. Każdy z Klientów może negocjować zarówno zakres świadczonych usług, jak i wysokość pobieranego honorarium.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od kilku czynników, które wpływają na jej ostateczny kształt, a przede wszystkim zależy ono od rodzaju sprawy, zakresu świadczonych usług oraz preferencji Klienta. Ustalenie szczegółowych zasad współpracy, w tym zakresu i formy oraz wybranego  modelu zapłaty honorarium następuje zawsze indywidualnie z każdym Klientem podczas wstępnego zapoznania się ze sprawą.

 

Wysokość i ustalenie zasad zapłaty wynagrodzenia zależy od potrzeb Klienta. Wynagrodzenie może kształtować się według następujących zasad:

 • Wynagrodzenie według wykonywanych czynności to wynagrodzenie za każdą czynność z osobna, tzw. doraźna obsługa prawna.
 • Wynagrodzenie ryczałtowe jest to wynagrodzenie ustalane w sposób stały, bez względu na nakład prawnika nad zleceniem za dany okres (np. miesięczny). W ramach tego wynagrodzenia Kancelaria zapewnia i gwarantuje stałą obsługę doradczą.
 • Wynagrodzenie ustalone według stawki godzinowej to wynagrodzenie ustalane na podstawie jednostek czasu poświęconych na merytoryczne opracowanie porady, spotkania z Klientem, zastępstwo procesowe przed sądami, organami ochrony prawnej i organami administracji publicznej.
 • Wynagrodzenie ustalone z góry (uzgodniony budżet) to wynagrodzenie ustalane zarówno w przypadku świadczenia usług w sposób doraźny, jak i projektów wymagających znacznego nakładu pracy, gdzie możliwe jest oszacowanie wysokości wynagrodzenia nad danym projektem.
 • Wynagrodzenie za dany etap prowadzenia sprawy (tzw. success fee) połączone z premią za uzyskany dla Klienta wynik sprawy.

Za wykonywane usługi prawne wystawiane są odpowiednie dokumenty księgowe. Osobnym dokumentem księgowym objęte jest wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego.

Kancelaria każdorazowo informuje Klienta o konieczności poniesienia jakichkolwiek innych dodatkowych opłat, kosztów i innych wydatków w sprawie wraz z informacją o skutkach ich nieuiszczenia.