Skontaktuj się z nami tel. +48 12 307 01 47

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu Kancelaria Prawna Ślaski & Wspólnicy

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Zbiory zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podlegają właściwej ochronie, w szczególności z uwzględnieniem niezbędności zapewniania ich bezpieczeństwa i poufności.

 2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Ślaski & Wspólnicy s.c. Paulina Szwarc-Ślaski, Sebastian Ślaski z siedzibą w Krakowie, ul. Wenecja 3/9, 31-117 Kraków, NIP 6762481538, REGON 123243279, email: kancelaria@krpss.pl.

 3. Administrator danych osobowych stosuje elektroniczne formularze kontaktowe oraz Cookies, które są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na zapis lub wykorzystanie Cookies. Wprowadzając i przesyłając informacje w elektronicznych formularzach kontaktowych Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności jest mowa o:

 1. Administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć Kancelarię Ślaski & Wspólnicy s. c. Paulina Ślaski, Sebastian Ślaski, z siedzibą w Krakowie, ul. Wenecja 3/9, 31-117 Kraków, email: kancelaria@krpss.pl, której wspólnicy zarejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, która przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika, a także przetwarza informacje dobrowolnie wprowadzone i przesłane przez Użytkownika w elektronicznych formularzach kontaktowych;

 2. Cookies – należy przez to rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w Urządzeniach Użytkownika i zawierające w szczególności nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, oraz czas przechowywania w Urządzeniach Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego Urządzenia;

 3. Kancelarii – należy przez to rozumieć Kancelarię Ślaski & Wspólnicy s. c. Paulina Ślaski, Sebastian Ślaski, z siedzibą w Krakowie, ul. Wenecja 3/9, 31-117 Kraków;

 4. Polityce prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę prywatności Serwisu Kancelaria Prawna Ślaski & Wspólnicy;

 5. Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy Kancelaria Prawna Ślaski & Wspólnicy, działający w domenie www.krpss.pl oraz jej subdomenach, będący własnością Kancelarii Ślaski & Wspólnicy s. c. z siedzibą w Krakowie, ul. Wenecja 3/9, 31-117 Kraków;

 6. Urządzeniu – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego, Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

 7. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym dla zaspokojenia własnych potrzeb.

§ 3

Pozyskiwane dane osobowe

Serwis przetwarza dane osobowe Użytkownika poprzez:

 1. zapis lub wykorzystanie Cookies – Użytkownik może wyrazić zgodę na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu;

 2. przetwarzanie informacji wprowadzonych i przesłanych w elektronicznych formularzach kontaktowych, w tym imienia i nazwiska Użytkownika, adresu email, numeru telefonu kontaktowego, danych osobowych podanych w ramach opisu sprawy z którą Użytkownik zwraca się do Kancelarii, czasu oraz adresu IP.

§ 4

Cel przetwarzania danych osobowych

Serwis przetwarza dane osobowe:

 1. Cookies – w celu konfiguracji Serwisu, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika, zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie, rozpoznania Urządzenia Użytkownika i jego lokalizacji, dla prawidłowego wyświetlenia Serwisu, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści, optymalizacji i zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia pełnej funkcjonalności Serwisu, analiz, badań, statystyk oraz audytu oglądalności, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. Osoby trzecie nie będą miały dostępu do tych danych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub na wniosek, albo żądanie uprawnionych organów;

 2. Informacje wprowadzone i przesłane w elektronicznych formularzach kontaktowych, w tym dane dotyczące imienia i nazwiska Użytkownika, adresu email, numeru telefonu kontaktowego, opisu sprawy z którą Użytkownik zwraca się do Kancelarii, czasu oraz adresu IP – w celu rozpoznania sprawy z którą Użytkownik zwraca się do Kancelarii oraz kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem. Osoby trzecie nie będą miały dostępu do tych danych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub na wniosek, albo żądanie uprawnionych organów. Dane podane w elektronicznym formularzu kontaktowym mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Administratora bezpieczeństwa informacji.

§ 5

Dobrowolność pozyskiwania danych osobowych i prawo wglądu w dane osobowe

 1. Przeglądarka internetowa Użytkownika może domyślnie dopuszczać przechowywanie Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zapis lub wykorzystanie Cookies jest dobrowolne. Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika lub na stronach internetowych producenta przeglądarki internetowej Użytkownika.

 2. Użytkownik dobrowolnie wprowadza i przesyła informacje za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego. Użytkownik może zażądać usunięcia informacji, które stanowią dane osobowe Użytkownika. W tym celu należy przesłać email na adres: kancelaria@krpss.pl lub listem poleconym na adres: Kancelaria Ślaski & Wspólnicy s. c. Paulina Ślaski, Sebastian Ślaski, z siedzibą w Krakowie, ul. Wenecja 3/9, 31-117 Kraków.

 3. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać email na adres: kancelaria@krpss.pl lub listem poleconym na adres: Kancelaria Ślaski & Wspólnicy s. c. Paulina Ślaski, Sebastian Ślaski, z siedzibą w Krakowie, ul. Wenecja 3/9, 31-117 Kraków.