Skontaktuj się z nami tel. +48 12 307 01 47

Regulamin

Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych

w Kancelarii Ślaski & Wspólnicy s.c.

wersja z dnia 25 marca 2015r.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin bezpłatnych porad prawnych (dalej „Regulamin”) określa zasady udzielania bezpłatnych porad prawnych przez prawników Kancelarii Ślaski & Wspólnicy s.c. z siedzibą w Krakowie – Stare Miasto, przy ul. Wenecja 3/9, 31-117 Kraków, NIP 6762481538.
 2. Regulamin udzielania bezpłatnych porad prawnych w Kancelarii Ślaski & Wspólnicy s.c. określa zasady, zakres i formy udzielania bezpłatnych porad prawnych przez Kancelarię Prawną Ślaski & Wspólnicy s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Wenecja 3/9, 31-117 Kraków.

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Kancelarii – należy przez to rozumieć Kancelarię Prawną Ślaski & Wspólnicy s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Wenecja 3/9, 31-117 Kraków;
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z porady, w tym w szczególności osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 3. Kodeksie Etyki – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Radcy Prawnego w aktualnie obowiązującym brzmieniu, stanowiący Załącznik do Uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych;
 4. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
 5. Poradzie prawnej – należy przez to rozumieć analizę stanu faktycznego i prawnego przedstawionego ustnie przez Klienta, udzielenie ustnej opinii prawnej w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego przedstawionego przez Klienta, udzielenie ustnej informacji w przedmiocie obowiązujących przepisów prawa, udzielenie ustnej informacji w przedmiocie organów właściwych w sprawie, a także udzielenie ustnej informacji o sposobie przygotowania dokumentów.
 6. Ustawie o radcach prawnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637 ze zmianami).

§ 3

Zasady, zakres i formy udzielania porad

 1. Udzielanie Porad prawnych jest bezpłatne i odbywa się zgodnie z Ustawą o radcach prawnych, Kodeksem Etyki oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Przed udzieleniem Porady prawnej Klient jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Umów o Świadczenie Pomocy Prawnej w Kancelarii Ślaski & Wspólnicy s. c.
 3. Porady prawne udzielane są wyłącznie w siedzibie Kancelarii, w dniach i godzinach wskazanych przez Kancelarię. Łączny czas przeznaczony na porady prawne wynosi 4 godziny tygodniowo.
 4. Porady prawne udzielane są wyłącznie Klientom, którzy drogą telefoniczną pod numerem
 1. telefonu: +48531501463 lub elektroniczną na adres email: kancelaria@krpss.pl, uzgodnili z

Kancelarią termin spotkania, a także wskazali swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz przedmiot porady prawnej. Zapisy dokonywane są na okres dwóch tygodni, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku wolnych miejsc w podanym okresie, w przypadku dalszego zainteresowania poradą prawną należy zgłoszenie ponowić w innym terminie.

 1. Kancelaria może zmienić uzgodniony termin spotkania, informując o tym Klienta telefonicznie lub na adres e-mail.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia bezpłatnej porady prawnej bez podania przyczyny.
 3. Porady prawne udzielane są wyłącznie osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej za pośrednictwem ich organów.
 4. Porady prawne udzielane są wyłącznie ustnie przez radców prawnych, adwokatów lub aplikantów radcowskich.
 5. Czas trwania jednej porady prawnej nie powinien przekroczyć 20 minut.
 6. Bezpłatna porada prawna może być udzielona temu samemu Klientowi tylko jeden raz w roku kalendarzowym.
 7. Porady prawne obejmują wszelkie dziedziny prawa, w ramach których Kancelaria świadczy swoje usługi, w szczególności prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe, windykacja należności, prawo konsumenckie, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo upadłościowe, w tym upadłość konsumencka, prawo wykroczeń, prawo karne.
 8. Porady prawne nie obejmują:

1) pisemnego sporządzania projektów jakichkolwiek dokumentów;

2) świadczenia zastępstwa procesowego, a także jakichkolwiek innych działań w imieniu i na rzecz Klienta przed sądami, organami administracji publicznej lub jakimikolwiek innymi podmiotami. Podejmując działanie w swojej sprawie Klient czyni to we własnymi imieniu, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność;

3) analizy prawnej jakichkolwiek dokumentów przedstawionych przez Klienta.

 1. Kancelaria odmówi udzielenia porady prawnej w przypadku, gdy byłoby to sprzeczne z przepisami Ustawy o radcach prawnych lub postanowieniami Kodeksem Etyki, w szczególności w przypadku konfliktu interesów.
 2. Kancelaria może odmówić udzielenia Porady prawnej, informując o tym Klienta w przypadku, gdy:
 3. Klient nie uzgodnił z Kancelarią terminu spotkania, bądź w uzgodnionym terminie nie stawił się, nie wskazał swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego lub przedmiotu Porady prawnej;
 4. Klient nie zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 5. Klient korzysta już z usług prawnych innego podmiotu;
 6. Klient posiada wystarczające środki finansowe na skorzystanie z odpłatnej porady;
 7. W sytuacji znacznego skomplikowania sprawy lub złożoności problemu prawnego;
 8. Klient swoim zachowaniem narusza zasady współżycia społecznego lub powszechnie przyjęte normy zachowań międzyludzkich;
 9. obowiązki zawodowe radców prawnych, adwokatów lub aplikantów radcowskich Kancelarii uniemożliwiają im udzielenie Porady prawnej w uzgodnionym terminie;
 1. 8) stan faktyczny lub prawny przedstawiony przez Klienta jest na tyle skomplikowany lub

złożony, że nie jest możliwe udzielenie Porady prawnej w terminie określonym w ust. 8 powyżej.

 1. Kancelaria nie udziela żadnej gwarancji, że skorzystanie z udzielonej Porady prawnej
 2. przyniesie pożądane przez Klienta rezultaty.
 3. Kancelaria udziela Porady prawnej w oparciu o przedstawiony ustnie przez Klienta stan faktyczny i prawny. Błędne, niepełne lub niezgodne z prawdą przedstawienie stanu faktycznego lub prawnego, skutkujące wadliwością Porady prawnej, obciąża wyłącznie Klienta.
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Kancelarii z tytułu udzielanych bezpłatnych porad prawnych jest wyłączona w najszerszym dozwolonym prawem zakresie.
 5. W sytuacji braku możliwości wyłączenia odpowiedzialności Kancelarii, o której mowa w ustępie poprzedzającym odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości minimalnej kwoty stawki godzinowej pobieranej tytułem odpłatnej porady prawnej w Kancelarii.
 6. Kancelaria nie udziela żadnej gwarancji, że skorzystanie z udzielonej porady prawnej przyniesie Klientowi pożądany rezultat. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z udzielonej porady prawnej. Klient na własną odpowiedzialność korzysta z usług Kancelarii.
 7. Wszelkie informacje uzyskane przez Kancelarię w związku z udzielaniem bezpłatnej Porady prawnej objęte są tajemnicą zawodową.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać jego wykładni. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o radcach prawnych oraz Kodeksu Etyki.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2015r.
 3. Dokonując zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnej Porady prawnej, Klient jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej por rygorem nieważności.
 5. Zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu z podaniem terminu wejścia ich w życie wynoszącym 2 tygodnie od dnia ogłoszenia. Do czasu wejścia w życie zmian obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.
 6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Kancelarii.